Frågor och svar

   

Vad är OneWound?

OneWound är ett hjälpmedel som syftar till att hjälpa vårdpersonal vid behandling av sår. Resultaten av OneWound är att minska läkningstiden för sår samt användningen av antibiotika. OneWound tillhandahålls i form av en app som kan laddas ner på Appstore och Google Play.

Genom att ta ett foto på patientens sår vid varje såruppföljning, kan sårets utveckling följas upp och utvärderas av OneMeds sårvårdsspecialister. Det går att interagera och få rådgivning av sårvårds-specialisterna genom att skriva till dessa i appens chattfunktion.

OneWound är ingen journalhandling och inte heller något journalverktyg. Vårdgivaren är ansvarig för den vård som sker till följd av användning av OneWound eftersom appen enbart är ett hjälpmedel.

Nej, appen fungerar inte utan wifi eller mobil uppkoppling till internet eftersom den behöver tillgång till en databas för att möjliggöra delning på plattformen.

Användning av OneWound förutsätter att vårdgivaren (kunden) har ett avtal med OneMed om användning av appen. Vårdgivaren informerar sedan OneMed vilka som ska få tillgång till OneWound. OneMed skapar sedan själva användarkontona.

Nej, appen lagrar bara bilderna för enklare spårbarhet av sårförändringar och delning mellan vårdgivare. OneWound-appen kan ge förslag till bedömning av inflammation och infektion i bensår, men inte andra sårtyper.

Ja, den kan ge förslag på bedömning och behandling av bensår, men inte ställa en diagnos.

Mer information om personuppgiftsbehandlingen i OneWound

OneMed behandlar användares, d.v.s. vårdpersonals, personuppgifter. Följande personuppgifter behandlas:

  • Namn
  • Email-adress
  • Telefonnummer.

OneMed behandlar personuppgifterna i syfte att identifiera användaren när denne loggar in i appen, säkerställa att användaren är behörig att använda mjukvaran, kontakta användaren för att få feedback om mjukvaran och informera om förbättringar av mjukvarans funktionalitet samt marknadsföra nya funktioner och tjänster för mjukvaran. OneMed använder inte personuppgifterna för några andra syften än dessa.

Vidare behandlar OneMed personuppgifter rörande patienter i ett pseudonymiserat format eftersom det, när vårdgivaren använder sin journal (vilken OneMed inte har tillgång till och aldrig kommer att begära tillgång till), är möjligt för vårdgivaren att identifiera patienten. Eftersom OneMed inte har tillgång till patientens journal så är det emellertid inte möjligt för OneMed att veta vem patienten är.

Vårdgivaren, d.v.s. kunden, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som behandlas i appen.

Ja, OneMed bedömer att det behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal. OneMed erbjuder ett PUB-avtal som är närmast identiskt med det som SKR har tagit fram.

Personuppgifterna behandlas under den tid som det finns ett avtal mellan OneMed och den personuppgiftsansvarige.

Raderingen sker av anställda hos OneMed som har administratörsrättigheter.

Personuppgifterna lagras i en databas på en server i EU.

Användning av OneWound förutsätter att vårdgivaren, d.v.s. kunden, har ett avtal med OneMed om användning av appen. Vårdgivaren informerar sedan OneMed om vilka som ska få tillgång till OneWound. OneMed skapar sedan själva användarkontona.

Övrig information

Användaren, d.v.s. vårdpersonal, är ansvarig för att identifiera patienten enligt lag samt journalföra. Att identifiera rätt patient vid sårvård med hjälp av initialer och födelseår samt tidigare information kring själva såret bedöms vara en tillförlitlig metod.

Det framställs statistik om t.ex. sårens läkningstid. Statistiken innehåller inga personuppgifter.

Nej, OneWound stödjer inte denna typ av funktion.

Nej, OneWound stödjer inte denna typ av funktion.

Det går inte att signera eller låsa uppgifter i OneWound. Användaren ansvarar för att journalföring av behandlingar, och andra åtgärder, görs i det journalsystem som den normalt använder.

Ja, OneWound är CE-märkt.

Gå med du också

GÅ MED NU